Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „VOP“) společnosti Welltrend spol. s r.o., se sídlem Kališnická 379/10, Praha 3, PSČ: 130 00, IČ: 26709325, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29821 (dále jen „dodavatel“), pro prodej zboží zaměřeného především na postele, ložní příslušenství, nábytek a osvětlení, ke kterému dochází v obchodních prostorách dodavatele (dále též „kamenná prodejna dodavatele“).


1. Úvodní ustanovení


1.1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě uzavření kupní smlouvy v kamenné prodejně dodavatele.

1.2. Smluvními stranami kupní smlouvy jsou na jedné straně dodavatel, a na straně druhé objednávající,– osoba, která zakoupí zboží v kamenné prodejně dodavatele.

1.3. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4. Tato ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Právní vztahy mezi dodavatelm a objednávajícím dále upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a v případě objednávajícího - spotřebitele též zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

1.6. Tyto VOP jsou veřejně přístupné v prostorách kamenné prodejny dodavatele, na webových stránkách dodavatele www.postele-hypnos/obchodni-podminky.html a objednávající svým podpisem potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami předem seznámil.


2. Uzavření kupní smlouvy


2.1. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození dodavatele.

2.2. Objednávka zboží v kamenné prodejně dodavatele je návrhem na uzavření kupní smlouvy, k jejímu uzavření dojde akceptací objednávky dodavatelem.

2.3. Dodavatel má možnost žádat objednávajícího o dodatečnou autorizaci objednávky (zejména v případě výše kupní ceny, nákladů na dopravu či množství objednaného zboží). V případě, že objednávající dodatečně objednávku nepotvrdí, může dodavatel od smlouvy odstoupit.

2.4. Neujednaly-li si smluvní strany v kupní smlouvě takovou náležitost, jež si sjednat měli, hledí se na takovou smlouvu dle § 1726 OZ jako na uzavřenou, lze-li zvláště k přihlédnutím k jejich následnému chování předpokládat, že by takovou smlouvu ujednali i bez této náležitosti. To však neplatí v případě, že takovou námitku kterákoliv ze stran vznesla již v době uzavírání smlouvy.

2.5. Dodavatel vylučuje dle § 1740 odst. 3 OZ možnost přijetí nabídky s dodatkem či jakoukoliv odchylkou.

2.6. Dodavatel je oprávněn a současně povinen plnit pouze objednávky ohledně zboží a jeho provedení, jež nabízí ve své kamenné prodejně, a to s výjimkou možnosti vyčerpání zásob či neschopnosti plnit.

2.7. Objednávající je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je objednávající srozuměn před uzavřením kupní smlouvy.


3. Kupní cena a platební podmínky


3.1. Kupní cenu se objednávající zavazuje uhradit před převzetím zboží. Objednávající může uhradit kupní cenu převodem na bankovní účet či platbou v hotovosti při převzetí zboží v obchodních prostorách dodavatele.

3.2. Dodavatel sjednává kupní smlouvu s výhradou vyprodání zásob či ztrátou schopnosti plnit. V případě vyprodání zásob či ztráty schopnosti plnit je dodavatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.3. Cena zboží je uváděna včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem.

3.4. Dodavatel vystaví, je-li to v obchodním styku obvyklé nebo na základě právních předpisů objednávajícímu, fakturu – daňový doklad nebo prodejku – daňový doklad. Dodavatel je plátcem DPH.

3.5. Objednávající nabývá vlastnictví zboží úplným zaplacením kupní ceny.


4. Dodání/odebrání zboží


4.1. Objednávající je povinen převzít zboží v souladu s kupní smlouvou. K převzetí zboží je objednávající oprávněn jen tehdy, uhradí-li předtím celou kupní cenu zboží.

4.2. Zboží, které se nachází na skladě provozovny dodavatele, je povinen objednávající odebrat ihned, pokud se s dodavatelm nedohodne jinak.

4.3. Dodací lhůta pro dodávku zboží, které se nenachází na skladě, je sjednána individuálně. Objednávka zboží, které není na skladě, se činí písemně, a je závazná. V takových případech je požadována záloha. Dodavatel je oprávněn dodat zboží i před sjednanou lhůtou. V případě, že je dodavatel dodavatele v prodlení s dodáním zboží tak, že dodací lhůta stanovená v kupní smlouvě bude překročena, je dodavatel oprávněn jednostranně stanovit náhradní dodací lhůtu; o této skutečnosti dodavatel vyrozumí objednávajícího. Za prodlení s dodáním zboží objednávající nemá nárok od dodavatele požadovat slevu na objednané zboží.

4.4. Prodejna SOUL Home se nachází na adrese:


  • Korunní 1284/54, 120 00 Praha 2

4.5 Při převzetí zboží je objednávající povinen prokázat se originálem účtenky na zálohu a číslem objednávky nebo jménem.

4.6. Sjednají-li tak objednávající a dodavatel, přepraví (popřípadě namontuje) dodavatel zboží do místa, které bude sjednáno v objednávce. V tomto případě je objednávající povinen zajistit přístupovou cestu. Při převzetí zboží od přepravce je objednávající povinen zkontrolovat neporušenost obalu a podepsat dodací list, na kterém potvrdí, že zásilku převzal neporušenou, případně uvede zjištěné závady. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

V případě montáže výrobku na místě dodání objednávající je povinen si výrobek při přebírání zkontrolovat a podepsat dodací list, na kterém potvrdí, že výrobek převzal bez závad, případně uvede zjištěné závady na dodací list. Pozdější reklamace namontovaných výrobků se zjevnými vadami a výrobků s chybným barevným odstínem nebudou uznány.

4.4 Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

4.5. Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření objednávky písemně na jejích změnách, prodlužuje se přiměřeně dodací lhůta původně stanovená, pokud nebude výslovně písemně stanoveno jinak.

4.6. Vzorky zboží vystavené na prodejně jsou prodejné.


5. Záruční podmínky a práva z vadného plnění


5.1. Objednávající je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

5.2. Dodavatel odpovídá objednávajícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle § 2161 odst. 1 OZ dodavatel odpovídá objednávajícímu, že:

a) věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které objednávající očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) věc se hodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Projeví-li se vada zboží v prvních šesti měsících od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, nejde-li o zboží prodávané podnikateli při jeho podnikatelské činnosti.

5.4. Práva z vadného plnění uplatňuje objednávající prostřednictvím reklamací učiněnou v obchodních prostorách dodavatele.

5.5. Objednávající není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí věci objednávajícím nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

5.6. jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou objednávajícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými objednávajícím.

5.7. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

5.8. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.


6. Reklamační řád


6.1. V případě, že se na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vyskytne vada, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má zákazník v záruční době právo na reklamaci výrobku. Reklamaci výrobku je možno uplatnit v obchodě dodavatele. Reklamovaný výrobek je také možné zaslat nebo uplatnit osobně na prodejnu


Soul Home
Welltrend s.r.o.
Korunní 1284/54
Vinohrady, 120 00 Praha 2


6.2. Objednávající je povinen si výrobek při přebírání v obchodě nebo v místě dodání zkontrolovat a případné zjevné vady na místě dodání oznámit Dodavateli a zaznamenat na dodací list. Pozdější reklamace namontovaných výrobků se zjevnými vadami a výrobků s chybným barevným odstínem nebudou uznány.

6.3. Před odesláním oprávněné reklamace na naši adresu nás prosím kontaktujte písemně na e-mailu info@postele-hypnos.cz (uveďte typ výrobku, číslo nákupní faktury, stručný popis závady), urychlíte tím vyřízení vaší reklamace. Doporučujeme výrobek zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím výrobku. Reklamaci zasílejte na vlastní náklady, nikoliv dobírkou (zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty), doporučujeme zásilku pojistit. V případě oprávněné reklamace, Vám budou uhrazeny skutečně vynaložené náklady na dopravu. Objednávající spotřebitel hradí náklady na dopravu, jakož i jakékoliv jiné náklady nutné k uplatnění reklamace, pouze v případě zjevně neoprávněné reklamace - v opačném případě má nárok na náhradu těchto nákladu od dodavatele.

6.4. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na výrobku a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákonem č. 634/1992 Sb., a činí 30 dnů.

6.5. Při reklamaci je třeba předložit pokladní doklad (fakturu). Spotřebitel je oprávněný uplatnit reklamaci v provozovně dodavatele, kde zboží zakoupil. Náklady spojené s reklamací v případě, že nebude zjištěna závada, na kterou se vztahuje bezplatná záruční oprava, nese zákazník, který nárok uplatňuje. Záruka se obecně nevztahuje na běžné opotřebení, mechanické poškození, přirozené stárnutí a používání výrobku v rozporu s návodem k obsluze. Dodavatel se zavazuje vyřešit reklamaci zboží ve lhůtě do 30 dnů po uplatnění reklamace - pokud se nedohodne se spotřebitelem na době delší (zejména při složitějších řešení nebo je-li zboží ze zahraničí).

6.6. Reklamované zboží nesmí být silně znečištěno, plesnivé, mokré, silně zapáchající a to dle dikce zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, jinak je dodavatel oprávněn reklamaci zamítnout.

6.7. Údržba zboží musí probíhat v souladu s návodem přiloženém k danému zboží.

6.8. K reklamovanému zboží objednávající připojí kopii dokladu o koupi zboží nebo jiným způsobem prokáže zakoupení zboží u dodavatele.

6.9. Náklady spojené se zasláním zboží k reklamaci hradí vždy objednávající, v případě uznané reklamace bude objednávajícímu kompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši. V případě neoprávněné reklamace budou veškeré náklady spojené s reklamací přeneseny na objednávajícího.

6.10. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje dodavatel dle odborného posouzení do 30-ti dnů od přijetí reklamace prostřednictvím reklamačního protokolu, který bude zaslán objednávajícímu nebo předán objednávajícímu v obchodních prostorách dodavatele.

6.11. Dodavatel doporučuje objednávajícím, aby zboží před nákupem vyzkoušeli v testovacím provozu v podmínkách objednávajícího a k zamýšleným účelům. V opačném případě nelze vyloučit oprávněné zamítnutí případné reklamace ve smyslu odst. 5.1 písm. (a) VOP.

6.12. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží způsobené v souvislosti s jeho obvyklými funkčními vlastnostmi a za škody vyplývající z neodborného používání zboží, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi či chybnou manipulací. Škody tohoto charakteru nelze považovat za škody způsobené v důsledku vad zboží a nevztahuje se tak na ně odpovědnost dodavatele.

6.13. Dodavatel je oprávněn reklamaci zboží zamítnout zejména:

a) uplynutím záruční doby zboží (24 měsíců)
b) neuplatněním reklamace bezprostředně po zjištění vady,
c) bylo-li používáno k jiným než určeným účelům, přičemž používáním zboží k jiným než určeným účelům se rozumí rovněž použití zboží v daných provozních podmínkách, pro které bylo dané zboží nevhodně zvoleno při koupi,
d) v případech úpravy a zásahu do struktury výrobku,
e) v případech běžného opotřebení,
f) udržovaného, používaného a provozovaného v rozporu s návodem,
g) zanedbaní alespoň základní péče o výrobek nebo
h) při způsobení mechanického poškození vzniklého neopatrnou manipulací s výrobkem,
i) v případech poškození vzniklé na základě nedodržení pokynů uvedených v montážním návodu pro daný výrobek,
j) v případech poškození výrobku způsobené zákazníkem, dopravou, nesprávnou manipulací nebo nesprávným skladováním výrobku, nesprávnou montáží, nevhodným používáním nebo nesprávným ošetřováním či údržbou výrobku a vniklými nečistotami do výrobku,
k) ponecháním výrobku v místnosti při vlhkosti menší jak 30% nebo větší jak 70%, v prašném, chemicky agresivním prostředí, při teplotě nižší jak 15°C nebo vyšší jak 30°C,
l) neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží (čištění a konzervace jen výrobky k tomu určenými),
m) vystavení nábytku přímému slunečnímu záření nebo tepelným zdrojům,
n) poškozením výrobku nadměrným zatěžováním.


7. Souhlas se zpracováním osobních údajů


7.1. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje objednávajícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo objednávajícího (dále i jen „osobní údaje objednávajícího“).

7.2. Osobní údaje objednávajícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů objednávajícího.

7.3. Osobní údaje objednávajícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího.

7.4. Osobní údaje objednávajícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále společnosti PPL z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zboží objednávající mu.

7.5. Objednávající jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

7.6. Telefonní číslo a e-mail objednávajícího budou uchovávány po dobu souhlasu objednávajícího se zpracováváním těchto údajů.

7.7. Objednávající poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

7.8. Objednávající je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.


8. Ostatní a závěrečná sdělení


8.1. Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právním řádem. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.2. Provozovatel je oprávněn změnit tyto VOP. O změně je dodavatel povinen informovat na webovém rozhraní a přímo v obchodních prostorách dodavatele, a to takovou formou, aby se objednávající mohl se změnou VOP seznámit. Na již uzavřené kupní smlouvy se použijí ustanovení VOP platných v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

8.3. S jakoukoliv stížností či dotazem se objednávající může obrátit na info@postele-hypnos.cz.

8.4. Kontaktní údaje dodavatele: Welltrend s.r.o., Kališnická 379/10, Praha 3, PSČ: 130 00, IČ:26709325, DIČ:CZ26709325

8.5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se smluvní vztah českým právním řádem.

8.6. Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení obchodní podmínek nezakládá neplatnost VOP jako celku. Na takové místo nastupuje ustanovení, jež se co nejvíce neplatnému či neúčinnému ustanovení přibližuje.

8.7. Tyto VOP nabývají platnosti od 01.01.2018.

Obchodní podmínky PDF